Niepubliczne Przedszkole
Łomianki, Warszawska 126

Oferta

Plan dnia

 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne i zespołowe, zabawy dowolne według zainteresowań, przygotowanie do śniadania
 2. Śniadanie
 3. Zajęcia językowe: zabawy z językiem
 4. Zajęcia dydaktyczne , ZAJĘCIA DODATKOWE WG HARMNOGRAMU
 5. Zabawy ruchowe w sali lub pobyt na świeżym powietrzu
 6. Obiad
 7. Odpoczynek i zabawy dowolne, ZAJĘCIA WG HARMONOGRAMU
 8. Podwieczorek
 9. Zajęcia dodatkowe, PRACA INDYWIDUALNA WG POTRZEB, zabawy na świeżym powietrzu

Dodatkowe zajęcia:

 • Język angielski
 • Rytmika
 • Tańce
 • Programowanie

Edukacja językowa

Jako Przedszkole o profilu językowym kładziemy nacisk na rozwój zdolności językowych dzieci już od najmłodszych lat. Wszystkie dzieci trzy razy dziennie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Mają one na każdym poziomie rozwojowym charakter dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Celem tych zajęć jest swobodne posługiwanie się językiem w zakresie podstawowych zwrotów (grzecznościowych, przedstawianie się, opis samopoczucia, pogody itp.), rozwinięcie podstawowego zakresu słownictwa (kolory, liczby, zawody, pory roku, zwierzęta itp.), umiejętność śpiewania piosenek i recytacji wierszy, umiejętność świadomego uczestnictwa w grach i zabawach w języku obcym. Dzięki temu dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej będzie już dysponowało niemałymi umiejętnościami językowymi, które można będzie wówczas dalej rozwijać.

Opieka psychologiczna – raz w tygodniu dyżur w przedszkolu pełni psycholog.

 • 8.00 – 11.00 co 2 tygodnie, konsultacje dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się
 • 8:00 – 11:00 co tydzień pracuje z dziećmi ( w każdej grupie dwa razy w miesiącu odbywają się zajęcia z grupą – tematyka do ustalenia)

Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,
 3. zielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; - nie za bardzo będę miała na to czas przy 4h w tygodniu
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym – tutaj tak naprawdę będę mogła jedynie dać zalecenia rodzicom, co powinni zrobić, żeby wesprzeć dziecko
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • arozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
  • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz jego możliwości psychofizycznych
  • dobór  metod, form terapii i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 9. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom; W RAMACH KONSULTACJI DLA RODZICÓW
 10. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
 11. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, w zakresie wymienionych wyżej zadań
@vadcher